top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de praktijk OrthomoleClaire en haar cliënt inzake begeleiding en/of het leveren van diensten.

Als je gebruikmaakt van de informatie op en/of diensten van praktijk OrthomoleClaire geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Verhindering: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Tariefstelling: het tarief inclusief wettelijke heffingen;

  3. Eigendom advies: documenten en adviezen worden niet verspreid naar derden

  4. Betaling: de termijn waarbinnen de cliënt het bedrag dient over te maken

  5. Aansprakelijkheid: De diensten vanuit OrthomoleClaire is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de coach

OrthomoleClaire, Claire Leeuw, handelend onder www.orthomoleclaire.nl;

Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ Arnhem;

Telefoonnummer: 06 - 83 97 93 53 (bereikbaar tijdens kantooruren)

E-mailadres: info@orthomoleclaire.n.

KvK-nummer: 81297254

Btw-identificatienummer: NL003561515B88

 

Artikel 3 - Basis

De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering

Een dienst dient minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij annulering van een dienst korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de kosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan OrthomoleClaire, is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

 

Bij het niet doorgaan van een dienst door annulering van de zijde van OrthomoleClaire, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

 

Bij het niet doorgaan van een dienst is OrthomoleClaire op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

 

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de begeleiding deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

 

Artikel 7 – Betaling

Betaling aan OrthomoleClaire dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde dienst. De cliënt dient de factuur binnen tien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De coach heeft het recht om overeengekomen dienst en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De diensten vanuit OrthomoleClaire is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. OrthomoleClaire sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 10: Wijzigingen

OrthomoleClaire behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

 

Laatst gewijzigd: 11 januari 2021

bottom of page