top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden (AV) van Claire Leeuw, Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie “OrthomoleClaire” (hierna: OrthomoleClaire, gevestigd te Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81297254.

 

De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

 

OrthomoleClaire behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door OrthomoleClaire zijn bekendgemaakt.

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1.         Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen OrthomoleClaire en een cliënt.

 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OrthomoleClaire, voor de uitvoering waarvan door OrthomoleClaire derden dienen te worden betrokken.

 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.          Behandeling

 

De overeenkomst tussen OrthomoleClaire en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

OrthomoleClaire zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op OrthomoleClaire rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan OrthomoleClaire worden medegedeeld.

 

OrthomoleClaire heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Indien door OrthomoleClaire of door OrthomoleClaire ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt OrthomoleClaire zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 3.         Betaling en incassokosten

 

Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een binnen 7 of 14 dagen na factuurdatum, op een door OrthomoleClaire aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. OrthomoleClaire is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, exclusief omzetbelasting.

 

Indien OrthomoleClaire echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4.         Aansprakelijkheid

 

OrthomoleClaire is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OrthomoleClaire is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. OrthomoleClaire is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

 

Indien OrthomoleClaire aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OrthomoleClaire beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

OrthomoleClaire is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

OrthomoleClaire is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. OrthomoleClaire zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OrthomoleClaire.

 

 

Artikel 5.         Privacy

 

OrthomoleClaire zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover OrthomoleClaire daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

 

Artikel 6.          Beëindiging overeenkomst

 

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

 

  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.

  • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OrthomoleClaire, zal OrthomoleClaire in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OrthomoleClaire extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij OrthomoleClaire anders aangeeft.

 

Artikel 7.         Vrijwaring

 

De cliënt vrijwaart OrthomoleClaire voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OrthomoleClaire toerekenbaar is. Indien OrthomoleClaire uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden OrthomoleClaire zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OrthomoleClaire, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OrthomoleClaire en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 8.         Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OrthomoleClaire partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 9.         Klachten

 

Orthomoleculair zorgverlener Claire Leeuw is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de SCAG hiervoor inschakelen.

Laatst gewijzigd: 27 maart 2024

bottom of page